Fang-Xu Jiang Australian Diabetes Society and the Australian Diabetes Educators Association Annual Scientific Meeting 2014